PLA D'ACTUACIÓ SOCIAL
 


Intervencions socials, destinades a garantir el conjunt de drets i deures individuals i col.lectius, així com els drets de participació i de la vida democràtica. En el marc d'un Pla d'Actuació Social que afavoreixi la millora de vida i el benestar de les persones, facilitant el suport necessari als projectes socials i educatius, la formació i la inserció sociolaboral, per evitar les causes d'exclusió social. Possibilitar els mecanismes de desenvolupament econòmic local, afavorir les actuacions per a la millora de la convivència i el civisme, el respecte pels espais públics, la conciliació de la vida familiar i laboral, i participació de la comunitat i les seves associacions en tot el procés de transformació.


Formació i inserció sociolaboral

Desenvolupament econòmic i local

Conciliació de la vida familiar

Suport social i educatiu

Millora de la convivència i el civisme

Espai públic i civisme

Participació i desenvolupament comunitari

Programes socials 2013

Resum programes socials 2012

Accesibilitat i Rehabilitació Habitatges

Equipaments

Urbanització espais públics

Col·laboració millora seguretat

Pla Especial - Projecte Reparcel·lació

Nous habitatges socials