Anunci per la contractació del servei "Centre d'Orientació Medi Ambiental (COMA)" del barri de la Mina de Sant Adrià de Besós.
.

 Plec de condicions tècniques.pdf
 Plec tipus de cláusules administratives.pdf
 DOGC núm. 4816 pàg. 4741