Els grups d’edat majoritaris a la Mina són els quatre que van dels 35 anys als 54, que plegats sumen 3.134 persones (1.677 homes i 1.457 dones). I, d’entre aquests, el més nombrós és el de 35 a 39 amb 812 persones, tot i que en els darrers dos anys només el separen 4 punts del de 40 a 44. Dades de l'Anuari de la Població 2021 publicat per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

 

El segon grup més nombrós és el dels infants i adolescents d’entre 0 i 14 anys, amb un total de 2.054 (1.054 nens i 1.002 nenes). 

Si a infants i adolescents hi afegim la franja de 15 a 19 anys, per tenir el col·lectiu menor d’edat, encara que sigui de manera aproximada (*), aquests sumen 2.688 persones. I, si els agrupem per infants (0 a 9 anys) i adolescents i joves (10 a 19 anys), els més petits són 1.341 (683 nens i 658 nenes), i els que estan entre la infància i l’adultesa són 1.347 (704 nois i 643 noies). Dos grups gairebé iguals, amb només una diferència de 6 joves per sobre el grup d’infants. Si volem aillar el grup de població en edat de formació acadèmica, incloent-hi, els anys d’estudis postobligatoris i restant-li la franja de 0 a 4 anys, fora de l’educació obligatòria, tenim un total de 2.677 persones. De les quals, 1.413 són homes i 1.259, dones.

 
Percentatges sempre més “joves” que al conjunt del municipi
Els percentatges dels grups d’edat més joves (0-19 anys) i (20-39 anys) sempre estan per sobre de la mitjana de Sant Adrià de Besòs. El primer representa el 26,1% de la població total de la Mina, i el segon el 27,1%. Més de la meitat de la seva població. Mentre que en el cas de la mitjana del municipi són del 21,4% i del 25,5%, respectivament. Quan es presenten agrupades les franges que van dels 40 a 59 anys, la relació percentual s’inverteix. A la Mina és del 29%, 1,7 punts inferior al global que se situa en el 30,7%. De manera que la població de la Mina és manté més jove que la del conjunt de la ciutat. Tot i així, s’observa una disminució progressiva del grup de població de 0 a 4 anys durant la darrera dècada. L’any 2010 consten 750 infants i el 2021, 649. Una diferència a la baixa de 101 infants.
 
Si ara ens fixem en les edats que, aproximadament (*), es corresponen a la població activa, agafant des dels 15 als 64 anys, sumen 6.928 persones. D’aquestes, 3.670 són homes i 3.258 són dones. En totes les franges d’edat fins arribar a la dels 65 anys, el nombre d’homes és sempre superior al de dones. Només a partir d’aquí elles són el col·lectiu més nombrós. Les persones de la Mina en edat d’estar jubilades, majors de 65 anys, són 1.299 (523 homes i 776 dones).
 
 
 
 
 
Al llarg d’aquest recull evolutiu i comparatiu d’estadístiques sobre la població de Sant Adrià i dels seus barris, veiem que l’any 1992 -el primer en que es tenen dades sobre la Mina-, el barri registra la seva xifra històrica més alta, concretament, 10.683 habitants. A partir d'aquí s'inicia i segueix una tendència progressiva de decreixement, en que cada any perd població fins el 2007, moment en que apunta el nombre més baix d’habitants, amb 8.633 persones residents al barri. El 2008 comença a sumar població, exactament 214 persones en un any. Durant el periode 2008-2021, s’han combinat els anys de creixement i disminució, en una proporció de nou anys que sumen i cinc que resten habitants. I que no sempre es corresponen amb la tendència del conjunt del municipi. Hi té a veure que la Mina és un barri en transformació en el qual, per exemple, entre el 2007 i el 2020 les estadístiques registren 1.067 nous habitatges, un 27,5% del total al barri que és de 3.883.
 
 
Font: Anuari de la Població amb dades del Negociat d'Estadística a data 1 de gener de 2021.
(*) L'Anuari estableix els grups d'edat en: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 i així successivament. O bé els agrupa en franges més amplies de 0 a 14 o de 0 a 19 anys, segons els conceptes que utilitza. De manera que quan considerem majoria d'edat, població activa o edat de jubilació, prenem les franges que més s'hi ajusten, sense que siguin exactes.
 
Consorci del barri de la Mina