El primer semestre d’enguany, 262 persones han accedit a un lloc de feina, de les quals 142 són homes i 120 dones. Alhora, s’han generat un total de 311 contractes, 169 a nom d’homes i 142 de dones. Aquestes xifres de contractació representen un 30% sobre el total dels participants als itineraris d’inserció de la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboral del Consorci.

 

 

D’altra banda, aquests primers sis mesos de l’any la Xarxa ha atés a 876 (465 homes i 411 dones). La majoria, 867 (457 homes i 410dones), estan vinculades a algun dels serveis i segueixen el seu itinerari sociolaboral. De totes aquestes persones, 165 persones (80 homes i 85 dones) l'han iniciat aquest curs, una xifra que representa el 19,03% sobre el total de 867. En aquests itineraris individualitzats la persona que cerca feina hi troba la guia i l’assessorament necessaris per millorar la seva capacitació professional. El 75,4% (654 persones) segueixen itineraris iniciats en anys anteriors. Si comparem les dades del mateix període de l’any 2020 (862 itineraris sociolaborals) hi ha 5 persones més que avui estan seguint el seu itinerari d’inserció. De les 867 persones que hi ha actualment, el 49% (425 persones) fa menys d’un any que està a l’atur i el 40,8% (354 persones), té entre 26 i 45 anys.

El personal tècnic de la Xarxa, ha desplegat un ampli ventall d’intervencions formatives, d’acompanyament i seguiment, adaptades a les necessitats de cada cas. Tals com l’entrevista ocupacional, les tutories d’orientació, seguiment i acompanyament, o bé els diversos mòduls formatius -sociolaborals, d’informàtica, o específics, segons la modalitat professional-. Com a resultats d’aquestes actuacions, tal com dèiem, hi ha 262 persones que han trobat feina i s’han signat 311 contractes, tenint en compte que a causa de la curta durada d’alguns contractes, una mateixa persona pot tenir-ne més d’un al llarg del semestre. La precarietat del mercat laboral fa que la major part dels contractes siguin de menys de 3 mesos, exactament, 65 que representen un 38%. Els de més de tres mesos i menys de sis han estat 54 (35%), els d’entre més de sis mesos i menys de dotze, 46 (15%), i els de més d’un any tot just són 13 (4%). Destacar els 9 contractes indefinits, un 3%, i l’establiment de dos nous autònoms, que representen l’1%.

 

  

 

Descens de la formació per les restriccions COVID i l'escletxa digital

Les estadístiques recullen dades sobre formació i pràctiques en empreses que també es preveuen als itineraris personalitzat d’inserció. Tanmateix, aquest primer semestre del 2021, encara molt condicionat per les afectacions de la pandèmia de la COVID, no ha generat pràctiques, a causa de les restriccions decretades i les formacions han estat en format telemàtic. Pel que fa als col·lectius que majorment accedeixen als serveis de la Xarxa, trobem que el 34,49% dels participants són persones d'ètnia minoritària, el 17,42% persones immigrades de països extracomunitaris, el 7,38% persones amb certificat de discapacitat i el 4,84% persones amb algun condicionant de salut mental. La resta, amb percentatges per sota del 3%, són persones amb problemes d’addiccions (2,77%), immigrades de països comunitaris (1,61%) o amb mesures judicials (1,27%).

Comparant les dades dels darrers dos anys, aquestes mostren un augment de les insercions laborals, 45 persones més que en el mateix període del 2019, 6 punts per sobre, i 12 punts positius respecte el 2020. Pel que fa a la inserció formativa, ja sigui ocupacional o d’educació reglada, es veu directament afectada per les restriccions a causa de la pandèmia, i hi ha un descens. Tenim 27 persones menys. Aquesta representa un 12% del total de les persones participants en els itineraris, i això són 3 punts per sota del 2019 i 3 també sobre les xifres del 2020. També hi ha tingut a veure el problema de l’escletxa digital que afecta un percentatge important de la població atesa pels serveis de la xarxa. En uns moments on el treball i la formació telemàtica han estat l’eina imprescindible que ha permès mantenir l’activitat, aquestes persones no s’hi ha pogut sumar.

Consorci del barri de la Mina