L'alcalde, Jesus MªCanga, va inagurar el 8è. Comitè de seguiment URBAN  
  

EL CONSORCI PASSA AMB "EXCEL·LENT" EL CONTROL DE LA GESTIÓ DEL FONS EUROPEUS URBAN.

 

El procés d’execució del Pla de transformació del barri de la Mina és qualificat d’exemple a seguir, pel Subdirector general del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Jorge Orozco, que en va destacar la seva “execució financera perfecte”. Orozco, encarregat per part del Ministeri d’Economia i Hisenda d’administrar les ajudes econòmiques europees, va explicar que la inversió feta a la Mina és “paradigmàtica i exemplar” ja que de les 10 ciutats de l’Estat espanyol que han format part del programa URBAN destinat a la regeneració econòmica i social de zones urbanes, el Pla de la Mina és dels pocs que ha consumit tots els recursos assignats del programa de subvencions europees en els terminis establerts.
En el mateix sentit es va manifestar la representant de la Direcció General de política regional de la Comissió Europea, Katalin Brennen, que va recordar que el barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs reunia totes les condicions d’un programa 100% URBAN i que, quan ens trobem al tancament del programa, es pot comprovar que els objectius s’han complert, tot assenyalant que “el canvi i les millores al barri són evidents i significatives”. En el cas d’altres ciutats el fet de no haver arribat a cobrir la despesa màxima possible podria fer que es perdés una part dels recursos disponibles, en perjudici de la ciutadania que no se’n podrà beneficiar.

 

El Consorci va rebre felicitacions per la seva gestió en el marc del 8è. Comitè de seguiment del Programa URBAN II-Espanya que es va celebrar al barri de la Mina els passats dies 5 i 6 de maig, destacant el seu caràcter global i integrador. Els representants polítics i tècnics del Ministeri d’Economia i Hisenda, la Comissió Europea i les altres 9 ciutats que formen part del programa comunitari van visitar el barri per conèixer de primera mà el desenvolupament del Pla de transformació. Aquesta iniciativa comunitària afecta a la regeneració econòmica i social de les ciutats i barris en crisi amb la finalitat de fomentar un desenvolupament urbà sostenible. La Unió Europea ha subvencionat des de l’any 1994, en que es va elaborar el primer programa, un total de 116 ciutats a tota Europa de les quals, 31 a Espanya. L’URBAN II programa actuacions de millora per un valor total de 25 milions d’euros per a cada ciutat, dels quals la Comunitat en financia la meitat i la resta les administracions del país beneficiari.

 

Desenvolupament sostenible

Els objectius pel que fa al programa on s’adscriu el Pla de transformació del barri de la Mina són:

 • Promoure l’elaboració i la posada en marxa d’estratègies innovadores a favor de la regeneració econòmica i social sostenible de les poblacions i ciutats petites i mitjanes o barris amb dificultats de les grans ciutats
 • Millorar i intercanviar coneixements i experiències sobre regeneració i desenvolupament urbà sostenible a la Unió Europea

 

Les zones urbanes subvencionables han de complir diversos requisits, com ara:

 • Fort índex d’atur de llarga durada
 • Feble tassa d’activitat econòmica
 • Alt nivell de pobresa i exclusió
 • Necessitat de reconversió resultant de dificultats econòmiques i socials
 • Elevat nombre d’immigrants, minories ètniques o refugiats
 • Baix nivell educatiu, important dèficit de qualificacions i elevat índex d’abandonament escolar
 • Nivell elevat de criminalitat i delinqüència
 • Tendències demogràfiques precàries
 • Degradació mediambiental

 

Visita al barri de la delegació per comprovar les millores del Pla de TransformacióL’abans i el desprès
En el cas de la Mina, l’any 2000, quan la Comissió Europea va aprovar instaurar aquesta iniciativa, es donaven part d’aquests requisits. La convocatòria de subvencions europea per al període 2001-2006 –les actuacions del qual es poden acabar d’executar fins desembre de 2008- va coincidir amb el moment de la creació del Consorci i la posada en marxa del Pla de transformació. Així, doncs, es va presentar la sol•licitud i el barri de la Mina va ser seleccionat juntament, amb les ciutats de Jaén i Granada (Andalusia), Ourense (Galícia), Gijón (Astúries), San Cristóbal de la Laguna (Illes Canàries), Pamplona (Navarra), Càceres (Extremadura) Terol (Aragó) i Sant Sebastià-Pasaia (País Basc). La dotació d’ajut comunitari assignat inicialment a l’Estat espanyol va ser de 91,3 milions d’euros, dels quals 12,5 han correspost al projecte del barri de la Mina.

Aquests diners han contribuït a finançar programes de diversos àmbits:

 Social

 • desenvolupament econòmic (autocupació, dinamització comercial, venda ambulant, prospecció d’empreses per generar llocs de pràctiques i ocupació i escola-taller Polydor)
 • suport social i educatiu (acollida matinal, ludoteca i casal d’estiu, creixem junts, la Capsa dels Jocs, entre altres activitats)
 • formació i inserció sociolaboral (serveis i tallers prelaborals per als col•lectius amb necessitats especials)
 • espai públic i civisme (pla d’acció de barri, mediambient i reciclatge, recuperació de l’espai públic i campanya de sensibilització pel civisme)
 • implementació de noves tecnologies (creació pàgina web del Consorci, cursos d’ofimàtica, aula activa informatitzada de recerca de feina, equipament aula noves tecnologies per a centres de secundària)

Equipaments

 • Zona esportiva la Mina (nou poliesportiu)
 • Biblioteca-Centre cultural
 • Centre d’activitats socioeducatives per a joves annex a la nova parròquia

Urbanització del espai públic

 • Urbanització de carrers (urbanització zona industrial i reurbanitrzació dels carrers del barri)
 • Obertura de passatges per a vianants (facilitar la circulació transversal)
 • Rambla (eix de relació i pas del tramvia)
 • Enderrocs (zona industrial, antics equipaments i habitatges unifamiliars)

 

Programa de treball

Durant la primera jornada de la reunió del 8è. comitè de seguiment es va presentar el Pla de transformació de la Mina i visitar alguns projectes del Pla d’actuació social, les actuacions urbanístiques realitzades, els nous equipaments, i la visita especial al complex socio-cultural Polydor. La rehabilitació de l’antiga fàbrica de discos Polydor, ubicada al centre del municipi de Sant Adrià, prop de l’Ajuntament, ha estat inclosa en el programa URBAN a través de l’escola-taller que partint dels treballs de rehabilitació ha servit per a la formació prelaboral de nois i noies de la Mina. El segon dia es va repassar un per un l’estat d’execució dels projectes de cadascuna de les ciutats incloses en aquest URBAN i les seves previsions de tancament.

 

La celebració de l’últim comitè de seguiment pel programa URBAN II (podria celebrar-se un comitè de valoració l’any que ve) coincideix amb el final de les grans obres d’equipaments previstes al Pla de transformació a la Mina i l’inici aquest estiu, de la construcció de set promocions d’habitatge social destinat majorment al reallotjament del veïnat afectat per les obres de millora, inversió que ja quedarà fora dels ajuts comunitaris.

 

Visita a la Mina 

Visita a l'edifici de la nova biblioteca.

 

PROGRAMA D’INICIATIVA COMUNITÀRIA URBAN II

Aspectes tècnics

 

El programa d’iniciativa comunitària URBAN II s’organitza en eixos i mesures. Cada eix identifica un àmbit d’actuació per al qual es defineixen uns objectius que han de poder ser quantificats i cada eix porta assignades unes mesures que són les que han de portar al compliment dels objectius. En el cas del programa per Sant Adrià de Besòs hi ha 6 eixos amb les seves corresponents mesures: eix 1 (2 mesures), eix 2 (3 mesures), eix 3 ( 1 mesura), eix 5 (1 mesura), eix 6 (2 mesures) i eix 7 (4 mesures). Tots ells tenen com a beneficiaris el conjunt de la població resident, amb una especial incidència en aquells col•lectius de persones amb especial risc d’exclusió social.

 

 • Eix 1: utilització i reurbanització de terrenys abandonats fent-ho de manera compatible amb el medi ambient
  Objectius:
  Vertebrar els espais oberts i l’estructura vial del barri
  Recuperar i rehabilitar espais en desús per transformar-los en llocs de trobada per a la comunitat
  Revaloritzar i millora l’entorn urbanístic reforçant els comportaments cívics i procurant la coresponsabilitat del veïnat
  Potenciar l’ús d’equipaments socials, cultural i de lleure com a via de sociabilització.

 

 • Eix 2: empresariat i pactes a favor de l’ocupació laboral
  Objectius:
  Reforçar i impulsar dinàmiques de sociabilització i convivència, a través d’una regeneració de teixit econòmic i empresarial de la zona
  Potenciar el desenvolupament de l’activitat empresarial del propi barri, bàsicament el comerç, com a via d’articulació de la vida social.
  Facilitar l’accés al món del treball de les dones
  Reforçar l’ocupació dels col•lectius amb majors dificultats d’inserció sociolaboral, amb especial atenció a les persones que es dediquen a la venda ambulant

 

 • Eix 3: integració de persones en situació de marginació i accés als serveis bàsics
  Objectius:
   Millorar la sociabilització i ocupació dels joves
   Reinsertar joves en el sistema de formació i el mercat de treball
   Positivar la percepció dels col•lectius de joves i dones per part de la resta de població de Sant Adrià de Besòs.
   Incrementar els recursos disponibles de cara la incorporació laboral
   Facilitar la recerca de feina en nous contextos socioeconòmics per als joves.

 

 • Eix 5: reducció i tractament de residus, gestió eficient de l’aigua i reducció del soroll, reducció del consum d’energies a base d’hidrocarburs
  Objectius:
  Estructurar la gestió i recollida selectiva de residus i la gestió mediambiental
  Recuperar i reposar mitjans de recollida de residus
  Reduir la producció de brossa i els residus incontrolats
  Infrastructura per l’aprofitament de les aigües freàtiques

 

 • Eix 6: desenvolupament de les tecnologies de la societat de la informació
  Objectius:
  Incrementar i millorar els recursos físics i humans disponibles per a la difusió d’informació i ús de les noves tecnologies
  Incrementar els nivell de coneixements, formació i ús, fomentant una oferta de serveis basats i vehiculats a través de les noves tecnologies
  Ofertar informació i serveis de valor afegit per via de les noves tecnologies des de les institucions públiques i privades

 

 • Eix 7: Avaluació, gestió i seguiment
  Objectius:
  Difondre informació i obrir canals de participació activa en les actuacions previstes al programa URBAN i el seu impacte al barri
  Difondre i recopilar informació sobre experiències i bones pràctiques pel que fa al desenvolupament en àrees urbanes “febles” com és el cas de la Mina.
  Recopilar informació del procés d’evolució i execució del programa
  Assegurar l’execució de les mesures previstes d’acord a les normatives comunitàries.

 

8è. Comitè

Visita de la futura biblioteca des de la rambla per on circularà el tramvia.
 

Consorci del barri de la Mina