El 28% de les persones que el 2020 van participar en els itineraris d'inserció de la Xarxa de serveis sociolaborals del Consorci ha trobat feina. Concretament, 305 persones que han generat 405 contractes. Majoritàriament, són contractes temporals, de manera que una mateixa persona pot tenir més d'una feina al cap de l'any. La irrupció de la COVID a partir del mes de març ha afectat directament al programa de pràctiques laborals, que es va cancel·lar.

 

Del total de 1.096 persones que van ser ateses pels serveis de la xarxa, 1.077 van participar en un itinerari personalitzat d’inserció per fer recerca de feina, més que l’any anterior. I, 171 van seguir programes de formació, un 16% dels participants als itineraris d’inserció. Pel que fa a les previsions fetes, que no van poder tenir en compte l’imprevist l’impacte de la crisi sociosanitària i econòmica derivada de la pandèmia, se superen amb escreix. Encara que en xifres absolutes, respecte al 2019, hi ha un descens de les insercions laborals de 83 persones menys i de les formatives que de 193, el 2019, han passat a 171. Als itineraris d’inserció, seguint la tendència dels darrers anys hi ha més homes (571) que dones (506). El 2020, però, van coincidir, en 179, el nombre de dones i homes que es van vincular a algun dels serveis de la xarxa. I, en el cas de les persones informades, d’un total de 974, la majoria han estat dones, 547, i 427 homes. Com dèiem, el 2020 no s’han fet pràctiques laborals, únicament, el temps inclòs en les accions formatives. Però, el programa de col·laboració amb les empreses va quedar estroncat per la COVID amb l’estat d’alarma i les restriccions de l'activitat. Més quan les pròpies empreses estan tenint importants dificultats per travessar aquesta crisi.

 

Oportunitats d'inserció laboral i formativa malgrat la COVID

L'objectiu de la Xarxa es generar oportunitats d'inserció laboral i formativa fomentant l'autonomia i l'aprenentatge per reduir els casos d'exclusió de la població de la Mina. El perfil mitjà de la persona participant es manté amb lleugers canvis en els percentatges. És un home en el 53% dels casos, d'entre 26 i 45 anys (41,4%), amb estudis primaris (57%), que no ha arribat a acumular un d'any d'atur (47%) i que pertany al col·lectiu gitano (36%). Després del col·lectiu gitano, el següent és el de les persones immigrades extracomunitàries que representen el 13%. La resta, amb percentatges molt més baixos són persones amb certificat de discapacitat (9%), condicionants de salut mental (5%), en tractament per addiccions (3%) i, immigrants comunitaris i persones amb mesures judicials, tots dos amb un 2%.

 

  

 

L’impacte generat per la COVID també s’ha vist en la contractació. Del total de 405 contractes, 115, un 28,4%, han estat resultat de l’alta demanda de personal per als subsectors del sector serveis i dels serveis essencials derivats de l’estat d’alarma. Destaca l’augment de contractes per tasques de neteja, comerç, i vendes, un 93% del total. En aquests sectors les dones han signat més contractes, 81, d’un total de 115. El conjunt de la contractació, amb 405 nous llocs de feina, ha estat generats per un total de 252 empreses. Entre elles també n’hi ha hagut de la construcció (3%) i la industria (4%).

 

  

 

Majoria de contractes temporals d'entre 3 i 6 mesos

Quan hi ha inserció el contracte majorment és temporal. Els més habituals són de tres a sis mesos, el 2020 van ser 174, un 42% del total. Seguits dels de menys de 3 mesos, el 33%. Els de més de 6 mesos, però, sense arribar a l’any han representat un 15%, els indefinits un 5% i els autònoms només representen l’1%. Són contractes que generen poca estabilitat sociolaboral. De manera que un nombre important de persones ateses als serveis de la xarxa sociolaboral del Consorci no se'n desvinculen encara que trobin feina. Perquè contínuament estan entrant i sortint del mercat de treball, que els fa viure en una situació de recerca de feina constant que no els permet millorar les condicions de vida. La millora de l'ocupabilitat de la població activa de la Mina passa per la formació qualificada i especialitzada que promou la xarxa en nous sectors amb demanda.

 

 

Consorci del barri de la Mina