El Consorci del barri de la Mina té previst destinar aquest any un total de 1,6 milions d’euros a programes de caire social centrats en tres grans eixos: el desenvolupament econòmic i la inserció laboral; la convivència, el civisme i el suport a les entitats socioeducatives del barri; així com en el procés participatiu i el desenvolupament comunitari. Després de deu anys d’execució del Pla de Transformació, en que els treballs previstos de reordenació i millora física estan arribant a la fi, els esforços per a la millora social han de contribuir a pal·liar els efectes de l’entorn econòmic i consolidar un nou model de convivència basat en el civisme i el respecte a l’espai públic i comú.

.

 

 

Formació i Treball
La Xarxa de serveis d’inserció laboral integrada per projectes específics i adaptats a les necessitats concretes dels diversos col·lectius que integren la població activa de la Mina centra els seus esforços en la formació dels seus usuaris i la detecció de noves possibilitats d’ocupació. L’entrada a la Xarxa de les persones que cerquen feina es fa a través del Servei d’Orientació i Informació Laboral (SIOL) per passar després, un cop fet el diagnòstic de cada cas i acordat un itinerari per a la inserció, al servei específic corresponent (salut mental, joves aprenents, dones o drogodepenents). A més la xarxa compta amb el Club de Feina per donar suport a les persones més autònomes a fer la seva pròpia recerca i amb el servei de Prospecció d’Empreses per establir convenis de col·laboració amb empreses que puguin oferir ocupació i/o pràctiques formatives. A l’entorn d’aquesta xarxa s’organitzen també, d’una banda, l’àmbit del desenvolupament econòmic local a través de la dinamització comercial i la venda ambulant; i de l’altra, les accions de formació i treball a través dels plans d’ocupació, les clàusules socials i la brigada de manteniment i neteja. I, encara dins de les actuacions orientades al desenvolupament econòmic i la inserció laboral, hi ha els serveis per a la conciliació de la vida laboral i familiar, que han demostrat la seva contribució eficaç al procés d’incorporació de la dona al mercat de treball.

Convivència i Civisme
El Pla de Transformació ha portat al barri de la Mina una nova dimensió física i humana. La comunitat assentada a la Mina abans de l’inici de les millores, l’any 2000, és la que es va constituir entre finals dels seixanta i principis dels setanta amb la construcció del barri. En canvi, la comunitat actual suma als veïns de tota la vida, un col·lectiu immigrant relativament recent que va creixent a poc a poc i els nous veïns que han comprat pis nou en alguna de les promocions construïdes des de la iniciativa privada, que previsiblement ampliarà encara més la seva oferta en els propers anys. I en un futur immediat, s’instal·larà aquí mateix la comunitat de docents i estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya que ja s’està construint. Tot plegat, juntament amb els programes per al foment de la convivència i el civisme, el respecte i la cura de l’espai públic i l’educació de les noves generacions en aquests mateixos valors han de contribuir a l’objectiu de tenir un barri plenament normalitzat. En aquest procés d’integració de la diversitat, també hi ha de contribuir el Pla de Dinamització Comercial que aposta pel comerç de proximitat amb oferta de qualitat, fomentant la consolidació del petit negoci tradicional que d’aquí pocs anys haurà de conviure amb la nova oferta i la nova activitat comercial que s’instal·larà en els locals comercials que aporten les noves promocions immobiliàries; especialment les que se situïn a l’entorn de la nova rambla de la Mina que és ara l’espai natural de les expressions socioculturals d’aquesta comunitat.

Com també ho són l’Espai Cultural i la Zona Esportiva. Dos nous equipaments emblemàtics de la nova Mina, que ofereixen tant a usuaris del barri com de fora unes instal•lacions modernes, adaptades i de qualitat. L’Espai Cultural compta amb una biblioteca que, a més del seu fons, ofereix activitats continuades per a tots els públics, una sala d’exposicions que alhora permet l’organització d’actes socioculturals de tota mena, una sala d’actes de gran capacitat per a conferències i debats, i diverses sales de reunions. Per la seva banda, la Zona Esportiva, de gestió municipal, genera una activitat continua gràcies al Club de Lluita Olímpica i Grecoromana, de llarga tradició a la Mina, i el recentment creat Club de Gimnàstica Artística Gervasio Deferr, que promouen l’esport de base des de la vessant més social; i la diversitat d’equips que passen per les seves instal•lacions (pista polivalent, camp de futbol 7 i pistes de petanca).

A totes aquestes actuacions i dinamitzacions cal afegir la tasca de suport a les juntes d’escala per a la creació de comunitats de veïns que s’encarreguin de gestionar de la manera més autònoma possible l’espai comú que comparteixen, i el projecte de gestió de població que està preparant el reallotjament dins del mateix barri de les 338 famílies afectades per les obres de reordenació i millora. A més, es continua amb el programa de suport social i educatiu, mitjançant el qual s’atorguen subvencions anuals a les entitats sense ànim de lucre que realitzen actuacions cíviques, socials, educatives, culturals i lúdiques al barri.

Participació i Desenvolupament Comunitari
L’intens i productiu treball de cooperació aconseguit entre veïns, serveis i administracions, que fins ara ha promogut el Consorci, ha de trobar les seves pròpies vies de continuïtat per garantir la implicació i participació de tots ells en la fase final del Pla de Transformació i en la vida de la pròpia comunitat. Aquest ha estat l’eix transversal del Pla, per fomentar la corresponsabilitat i el comprimís de totes les parts, especialment dels agents socials i del teixit associatiu i econòmic, amb l’acompanyament del Consorci. En aquest marc s’han endegat projectes com el Pla de Comunicació i Radiodifusió 24h, per fomentar canals d’informació i participació, i s’ha donat suport específic a la comunitat gitana del barri, que entre altres activitats organitza el reconegut Festival anual de Cante Flamenco; així com a la resta d’entitats que duen a terme una tasca social, cultural i educativa al si de la Mina. Actualment, hi ha creades nou comissions de treball que han anat adaptant la seva estructura i dinàmica en funció de les necessitats de cada moment. Són aquestes:
•    Seguiment del programa de Juntes d’Escales
•    Espai Públic i Educació Cívica
•    Reallotjament
•    Participació Ciutadana
•    Informació
•    Actuacions Educatives
•    Xarxa Laboral
•    Xarxa de Salud Mental
•    Taula de Drogues

D’acord amb l’objectiu últim del Pla de Transformació d’arribar a la plena normalitat del barri, amb uns estàndards de qualitat de vida equiparables als del seu entorn; en un futur pròxim, aquest procés de desenvolupament comunitari s’ha de continuar fent en el marc d’un Pla de Desenvolupament Comunitari, pas intermedi fins a la plena autonomia de funcionament, com en tants altres territoris del país, impulsat des del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. Tota la vessant social del Pla de la Mina no és altra cosa que un conjunt d’intervencions participatives i informades del que s’ha estat executant en cada moment, i que ha esdevingut una metodologia reconeguda i recollida per altres experiències similars en l’àmbit nacional i internacional. El desenvolupament comunitari ha estat una manera de fer barri i així ha de seguir sent.

Consorci del barri de la Mina