EL PIC URBAN II SAB

El PIC (programa d’intervenció comunitària) URBAN II Sant Adrià de Besòs recull la programació de les intervencions del Consorci del barri de la Mina que han rebut cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través de la Iniciativa Comunitària Urban II al llarg del període 2000-2006. Aquestes intervencions s’han articulat en un conjunt d'operacions urbanístiques per a la millora del barri, però també s’han previst accions en matèria de desenvolupament de l'activitat econòmica en el barri; la promoció dels serveis i la qualitat de vida, i la millora de les condicions socials i d'inserció laboral de la població.

Urban II ha estat un dels elements que han permès que l'acord institucional assolit per a la regeneració de la Mina i, plasmat en la creació del Consorci del Barri de la Mina, s'articulés en un marc de planificació més general que constituïx el Pla de Transformació del barri de la Mina. Això suposa una important oportunitat per a buscar complementarietats i un efecte multiplicador de les actuacions d'un PIC URBAN II amb les actuacions previstes en aquest Pla.

A més, existeixen altres projectes urbanístics, mediambientals i culturals que impulsen la revitalització del teixit urbanístic i social de l'entorn més immediat de la Mina; tant del mateix Sant Adrià de Besòs com del municipi veí de Barcelona. Aquests van obrir la porta a una potencial "integració" de la Mina en aquesta dinàmica de millora i van convertir en una oportunitat immillorable l'engegada d'un Programa de les característiques del URBAN II en aquells moments:

– La transformació urbanística del litoral entorn a la Mina.

– La recuperació dels marges i la desembocadura del riu Besòs, al costat del que que situa la Mina.

– El pla de reordenació del marge dret del riu Besòs.

– Les obres d'infrastructures que han millorat la connectivitat del barri.

– La celebració del Fòrum 2004 dels Cultures.

– Altres projectes urbanístics vinculats a la celebració del Fòrum.


Així mateix, el Consorci del barri de la Mina ha gestionat les ajudes procedents del Fons Social Europeu a través de la concessió d'una Subvenció Global en el marc del Programa Operatiu d'Objectiu 3 per a Catalunya. Aquestes ajudes han suposat un impuls fonamental per a les actuacions de regeneració social, formació i inserció de col·lectius amb especials dificultats per accedir al mercat de treball; així com per a la lluita contra l'exclusió social entre els residents del barri.