facturaCIÓ ELECTRÒNICA

Factura electrònica

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, d'acord amb l'article 2 de la Llei, és aplicable a les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques, entenent com administracions públiques a aquests efectes els ens, organismes i entitats a què es refereix l'article 3.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Els informem dels nostre codis DIR3:
Oficina comptable: A09019075
Òrgan gestor: A09019075
Unitat tramitadora: A09019075
Aquests codis els hi serà demanat durant el procés de creació de la factura.