Un membre de la Brigada de Manteniment del Consorci ha estat una de les sis persones que al llarg de tres setmanes han dut un dels sensors mòbils que, repartits per tots els barris de la ciutat, han recollit dades sobre la qualitat de l’aire. L’objectiu del projecte europeu, NanoSen-AQM Interreg Sudoe, impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), és testar la fiabilitat d’aquests sensors per, en un futur, reproduir-los i poder comptar amb aparells econòmicament més viables per detectar contaminants atmosfèrics.

 

Es tracta de comparar els resultats obtinguts mitjançant els sensors que les sis persones han dut a sobre mentre treballaven i/o feien les seves activitats habituals a l’exterior mentre es desplaçaven pel municipi, amb les dades d’altres sensors que s’han col·locat a l’estació fixa de mesurament instal·lada al carrer Olímpic. Això permetrà detectar possibles desviacions i marges de diferència en els càlculs entre els captadors mòbils i els fixes. La tecnologia per mesurar la qualitat de l’aire té un cost econòmic elevat, que redueix la capacitat de les administracions i les institucions per disposar de dades significatives, fiables i en temps real des d’un major nombre de punts de recollida. Actualment, es disposa d’una xarxa d’estacions de mesurament que, tot i que proporcionen resultats acurats del punt on són, no abarquen tot el territori.

Moure’s per espais exteriors

Les persones que han dut els sensors, un mínim de sis hores al dia, han registrat els llocs per on s’han desplaçat i s’havien de cuidar de carregar-lo al final de la jornada. Al barri de la Mina hi ha hagut dues persones que han dut el sensor. El dispositiu consistia en el sensor propiament dit col·locat al cinturó. Des d’on anava enviant dades permanentment per mitjà d’una aplicació instal·lada al mòbil de cadascú. Si en un punt de poca cobertura el sensor es desconnectava, un avís sonor indicava que calia connectar-lo de nou. I, l’altra part del dispositiu, era un tub captador de partícules col·locat a l’alçada del pit. Quan s’entrava en un espai tancat calia apagar-lo per no alterar els resultats. El mesurador de la qualitat de l’aire marcava els índex en una escala de 1 a 5. En el cas de Sant Adrià, ha estat el departament de Medi Ambient i Salut Pública qui ha organitzat tot l’operatiu.

Sant Adrià de Besòs participa en la prova pilot del projecte europeu, juntament, amb Sant Cugat del Vallès i l’Hospitalet de Llobregat. De manera que s’han recollit dades de tres punts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ben disparts i molt més variades que les que s’obtenen de les estacions fixes, perquè s’hi ha inclòs zones urbanes i industrials, però, també espais naturals i agrícoles. L’AMB és l’encarregada de reunir les dades de la presència dels principals contaminants atmosfèrics que afecten el territori metropolità (CO, NOx,NO2, O3, PM10 i PM2.5), recollides als tres municipis participants, per incorporar-les a una plataforma creada expressament per diverses universitats portugueses que també formen part del projecte. En tractar-se d’un projecte europeu compta amb la participació de diversos partners, on cadascú s’encarrega d’una fase del projecte. Després de la recollida caldrà fer l’anàlisi de dades que li correspon a una empresa de Múrcia.

 

 

 

Enquesta sobre contaminació atmosfèrica

Tot aquest estudi es complementa amb un diagnòstic sobre el coneixement que la ciutadania té de la qualitat de l’aire i de quines activitats la condiciona. Això forma part d’una segona fase del projecte que comença ara. Es passarà una enquesta entre la població general de Sant Adrià, sobre qüestions relacionades amb la contaminació atmosfèrica, què la genera i quins són els hàbits de locomoció de cadascú.

Aquí teniu l’enllaç per accedir a l’enquesta i poder respondre-la. D’aquesta manera també col·laborareu en el projecte europeu dels nanosensors mediambientals.

https://www.amb.cat/web/ecologia/sostenibilitat/qualitat-de-laire/enquesta-qa

Consorci del barri de la Mina
Fotografies: Ajuntament Sant Adrià de Besòs /  Consorci